Suvepealinnas kandideerivad kohalikel valimistel 5 erakonda ja 3 valimisliitu. (Teet Malsroos)

Eesti Reformierakond, vastab linnapeakandidaat Toomas Kivimägi:

Eesti Reformierakond, vastab linnapeakandidaat Toomas Kivimägi:

„Aktuaalseim probleem on turvalisus Via Baltical, ennekõike lõigul Pärnu–Pärnu-Jaagupi. Ühendused on Pärnu arengu üks peamisi võtmeid. Probleemi ainsaks lahenduseks on tee ehitamine 2 + 2 ristlõikega maanteeks. Via Baltica laiendamine oleks üks esimesi teemasid, mille viime Pärnu linnavolikogu istungile, kuivõrd just praegu käib selle teelõigu projekteerimine. Maanteeameti seisukoht on pigem 2 + 1 maantee, mis ei ole lahendus, arvestades olemasolevat ja igal aastal kasvavat autode hulka. Uus linnavolikogu peab sellel teemal ütlema kiiresti oma jõulise sõna.“

Eesti Keskerakond, vastab linnapeakandidaat Kadri Simson:

„Kõige olulisem on tagada nelja liituva omavalitsuse edukas koostoimimine, et kõigis piirkondades näeksid inimesed tegelikku teenuste paranemist.“

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, vastab linnapeakandidaat Kalev Kaljuste:

„Pärnus elamisel toimib sessoonne üüripindade turg siin elavatele, töötavatele ja õppivatele inimestele. Teisisõnu kehtib maist-septembrini üks ja turismi madalhooajal teine üürihind. Inimesed osaliselt tõstetakse üüripindadelt suveks raha teenimiseeesmärgil tänavale.

Osad inimesed ei jõua endale kohe soetada ka isikliku elamispinda (noored inimesed, kes astuvad iseseisvasse ellu, üksi elavad ja lapsi kasvatavad pered jt). Meie soov on ehitada koostöös riigiga välja munitsipaalüürielamud oskustöötajatele ja noortele peredele. Just tänu sotsiaaldemokraatide eestvedamisele eraldatakse ühele omavalitsusele üürielamute ehitamiseks riigi toetust 2,5 miljonit eurot, meie kasutame ja rakendame seda toetust Pärnus täiel määral.

Teine probleem on kõrgkvalifikatsiooni nõudvate töökohtade nappus Pärnus. Selleks soodustame riigipalgaliste töökohtade väljatoomist Tallinnast. Tänu sotsiaaldemokraatide eestvedamisele on EAS toomas Pärnusse 30 töökohta. Eesmärk oleks nelja aasta jooksul tuua Tallinnast Pärnusse 100 riigipalgalist töökohta. Teine, mida teeme, on ettevõtluskeskkonna ja elukeskkonna pidev arendamine, et erasektori investeeringud tuleksid Pärnu linna.“

Erakond isamaa- ja Res Publica Liit, vastab linnapeakandidaat Andres Metsoja:

„Aktuaalseimaks probleemiks on elanikkonna elujärje mahajäämus Eesti keskmisest ja negatiivsed rahvastikuprotsessid (elanike väljavool)

Töötajad, tasuvad töökohad ja investorid ning nende olemasolu piirkonnas on võtmetähtsusega. Kindlasti töötame selle nimel, et realiseerida ühinemise võimalused ühisteks saavutusteks. Samas soodustades kohaliku kogukonna identiteedi säilimist ja edenemist.

Soovime senisest enam kasutada nutikaid lahendusi nii ühistranspordis, parkimiskorralduses kui ka muus elukorralduses.“

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, vastab EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp:

„Pärnust on saanud Eesti ääremaa, kus ainukeseks transporditeeks on jäänud ülekoormatud Via-Baltika. Lelle-Pärnu raudteetrassi ei tohi kindlasti sulgeda, Via-Baltika tuleb neljarealisena ehitada, Pärnus tuleb taastada jõesadama funktsioon ning teha korda lennuväli.“

Valimisliit Meie Pärnu, vastab esinumber Krista Nõmm:

„Juhtimine vajab muutust. Oluline on võrdne kohtlemine, tuleb olla empaatilisem, leida kompromisse ning hinnata vääriliselt kogukondade panust. Ka president Kersti Kaljulaid on öelnud, et kogukondade tööd tuleb rohkem väärtustada.“

Valimisliit Pärnu Ühendab, vastab abilinnapea Rainer Aavik:

„Pärnu vajab häid ühendusi mööda maad, samuti õhus ja vees, seega piisava laiusega maantee, kiire raudtee, nii tšarter- kui ka regulaarlennuliinid ning kruiisi- ja liinilaevad. Oluline on ühinenud omavalitsuse terviklik arendamine, sealhulgas koostöö osavaldade ja linnaosadega ning kogu omavalitsust kattev ühistransport.“

Valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond, vastab esindaja Liis Ellert:

„Talvine majanduse seiskumine. Mere- ja kuurorditeema on ju tore, aga talvel suigub linn unne. Linnas tuleb ka talviti elu „keemas“ hoida, et suureneksid linna tulud ning kaupluste ja hotellide käive. Pakume esmaseks lahenduseks Pärnu Troopikumi ehitamist.“

 -------------------

Milline on peamine lubadus, mille täitmise eest kavatsete seista?

Eesti Reformierakond, vastab linnapeakandidaat Toomas Kivimägi:
„Uueks märksõnaks on turvalisus: ülekäigurajad vilkuma, üliolulise ujumisoskuse omandamiseks ja lihvimiseks: uus ujula ja lisaõppe võimalus koos linna rahastamisega nende laste jaoks, kellel kooli ujumistundidest ei piisa. Jätkame kergliiklusteede ehitamisega ja lahendame äärekivi probleemi. Seisame ka selle eest, et ei elataks tulevaste põlvede arvelt: üliheades maksulaekumise tingimustes oleme vastu valimiseelsete lubaduste täitmisele laenuraha arvelt.“

Eesti Keskerakond, vastab linnapeakandidaat Kadri Simson:
„Tasuta ühistransport terves Suur-Pärnu omavalitsuses.“

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, vastab linnapeakandidaat Kalev Kaljuste:
„Sotsiaaldemokraatide eesmärk on Kodune Pärnu, kus iga inimene ja iga pere tunneb end väärtustatuna. Inimesest hooliv riik ning sidus ja kestlik ühiskond algavad tugevast, oma kogukonda parimal viisil teenivast omavalitsusest.
Tänu sotsiaaldemokraatidele tegutsemisele vabariigi valitsuses ja riigikogus on lastetoetused Eestis hüppeliselt kasvanud. Praeguseks on sellele lisandunud lasterikka pere toetus. Kokkuvõtteks on SDE eestvedamisel kolmekordistatud lastetoetused ning viiekordistanud toetused kolmelapselistele peredele.
Konkreetne lubadus, mille viime Pärnus kindlasti ellu, on lasteaedadesse tasuta toit – nii nagu lapsed saavad tasuta toitu koolis, ei pea enam Pärnu linna lapsevanemad, kelle maksuraha eest peetakse üleval lasteaedasid, aastast 2019 lasteaiatoidu eest tasuma.
Lisaks käivitati tänu SDE eestvedamisele selle aasta septembris riiklik huvitegevuse toetussüsteem, mis avab võimaluse käia huviringides ja trennides ka neil lastel, kellel selleks siiani rahalised võimalused puudusid. Pärnu linnas tahavad sotsiaaldemokraadid võimaldada lastele mitmekesist huviharidus – rakendame täiel määral kultuuriministeeriumi väljatöötatud huvihariduse toetusprogrammi võimalusi. Seome huvihariduse enam kooliga, tekitades lapsele turvalise keskkonna sel ajal, kui vanemad on tööl. Soodustame riigikaitse aluste õpetamist koolides.“

Erakond isamaa ja Res Publica Liit, vastab linnapeakandidaat Andres Metsoja:
„Teeme Pärnu juhtivaks regionaalseks keskuseks Eestis ja rahvusvaheliselt kättesaadavaks piirkonnaks kogu Euroopas.
Selleks arendame regionaalselt olulisi teenuseid: haridus (rõhuasetusega kõrg- ja kutseharidus), arstiabi ja taastusravi-, sotsiaalteenused, ühistransport, investorteenindus ja ettevõtluskeskkond.
Viime uuele tasemele rahvusvahelise koostöö ning töötame aktiivselt Pärnu lennujaama käivitamise ja sihtkoha turundusega. Tegeleme Rail Baltica arenguga kaasnevate võimaluste ja arenguperspektiividega.“

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, vastab EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp:
„Lõpetame avalikus ruumis igasuguse homopropaganda, ei luba koolides ega lasteaedades sooneutraalset kasvatust ja homopropagandat.“

Valimisliit Meie Pärnu, vastab esinumber Krista Nõmm:
„Kõige olulisem on, kuidas uue haldusterritooriumi raames kogukondi kokku liita ja kuidas toimub kaasamine. Volikogul tuleb alustada iseendast. Volikogu istungid ja komisjonid peaksid toimuma peale Pärnu ka Paikusel, Audrus ja Tõstamaal. Seda kõike selleks, et volikogu liikmed õpiksid tundma rohkem nii piirkondi kui ka inimesi. Kindlasti tuleb korraldada kohtumisi eri piirkondade inimestega. Võim peab tulema rahva juurde. Rahvale lähemale tulek on ka nimeline hääletamine volikogu istungitel. Nimelise hääletuse kaudu, mida saab elektrooniliselt korraldada, on iga otsuse taga volikogu liikme nimi. See annab valijatele selge ülevaate, kuidas ja mil viisil valitud rahvaesindaja oma tööd volikogus teeb.“

Valimisliit Pärnu Ühendab, vastab abilinnapea Rainer Aavik:
„Kavatseme juba alustatud projektid (ujula, uus lasteaed, kergteed, ühistranspordi uuendused, lasteaedade ja koolide remont) lõpule viia. Oluline on luua võimalused selleks, et Pärnusse tekiksid tasuvamad töökohad ning noortel oleks põhjust Pärnusse jääda või siia tagasi tulla.“

Valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond, vastab esindaja Liis Ellert:
Peatame Pärnu linna elanike arvu vähenemise! Olulised märksõnad ja tugipunktid on seejuures järgmised:
1. Pärnu tõmbekeskuseks! Ehitame Pärnusse Troopikumi, avame päris Pärnu ülikooli, teeme korda ja paneme käima Pärnu lennujaama, toome Pärnu sadamasse saartekruiiside väljumised. 2. Kättesaadav puhas toit ja terve inimene! Avame Pärnus linna omandis tervisliku toidu kauplused, mida varustavad kohalikud mahetalunikud. Rajame Pärnumaa mahetalunike jaoks korraliku põllu- ja aiasaaduste turu. Pärnumaal registreeritud asu- või elukohaga talunikud saaksid siin tasuta kaubelda. Sellega loome kodumaistele ettevõtjatele paremaid võimalusi. Oluline on tagada inimestele tegevus ja töö aasta ringi, eelkõige talvisel ajal, ning väljavaade ka lihtsale inimesele. Korvame linnas asuvatele mahekauplustele ruumide kulud. Koostame Pärnumaa enda rahvusliku kapitaliga ettevõtete registri, et inimesed saaksid eelistada ja oma ostudega toetada kohalikke ettevõtteid. Loome Pärnusse loodusraviapteegi. Pärnu hakkab korraldama avalikke tervisliku toitumise loenguid ning koolitama holistilisi toitumisnõustajaid. Tegutseme selle nimel, et igaüheni jõuaks teadmised, kuidas elada terve ja elujõulisena ning arstiabi vajamata. 3. Pärnu lastesõbralikuks! Lasteaiakohtade kriitilist puudust arvestades tuleb kinnipandud lasteaiad taas avada. Lisaks sellele tuleb lastehoiuga võrdsustada litsentseeritud lapsehoidjad, kellele Pärnu linn maksab lasteaedadega sarnaselt pearaha. Kui linn ei suuda lastehoidu tagada, siis tuleb pearaha maksta lapsevanematele.
Avame koolid (uuesti) igas vallakeskuses, esmajärjekorras algkoolid, siis ka põhi- ja keskkoolid. Suurendame lasteringide pearahatoetusi. Maksame pere neljandale lapsele sünnitoetust 5000 eurot. 4. Pärnu puhta elu- ja looduskeskkonna säilitamine. Võtame Pärnu haljasalad kaitse alla. Kehtestame mobiilisaatjate võimsusele piirangud, mis võtavad praegusest oluliselt rohkem arvesse kiirguse bioloogilisi mõjusid. Kuna wifi-kiirguse terviseohtlikkus leiab aina rohkem tõestust, toetame ja soovitame tungivalt kõikjal wifi asemel kaabliga internetiühenduste taastamist ja paigaldamist. Muudame kaabliga internetiühenduse kättesaadavaks igale elumajale. Eelkõige laste- ja terviseasutused (lasteaiad, koolid, haiglad jms) ning ühistransport peavad olema wifi-vabad. 5. Mõistlikud mugavused ja soodustused Pärnu kesklinna elanikele. Kesklinna elanikud peavad saama oma kodu lähedal tasuta parkida.“

------------

Milline on oluline hoone või rajatis, mis tuleks teie hinnangul kindlasti lähiajal Pärnusse ehitada või ettevõtmine, mida plaanite alustada?

Eesti Reformierakond, vastab linnapeakandidaat Toomas Kivimägi:
„Ujula ja Vallikääru lava. Olemasolev  nelja rajaga ujula (Koidula Gümnaasiumi kõrval) ei vasta juba ammu linna suurusele ja vajaks õige pea suurt kapitaalremonti. Perspektiivne ja ratsionaalne lahendus on mitte vana kohendamine, vaid uue kaheksarajalise ujula ehitamine.
Vallikääru lava. Viimati räägiti sellest kümmekond aastat tagasi. Meie tõime selle probleemi esimesena uuesti tulipunkti. Tuua sinna iga kord ajutine lava ja vahetada puu all riideid enne ja pärast kontserti pole enam see aeg ega koht. Teeme ära. Kaalume võimalusi pealtvaatajate ala katmiseks vihma ja tuule eest. Väljakutsuvam, keerulisem, kallim. Ei sõltu vaid meist, ent igati väärt, et sellega tegeleda.“

Eesti Keskerakond, vastab linnapeakandidaat Kadri Simson:
„Pärnu vajab kolmandat silda, esinduslikku raudteejaama ning noorte maja.“

Erakond isamaa ja Res Publica Liit, vastab linnapeakandidaat Andres Metsoja:
„Suurimaks väljakutseks on ülikooli laienemine Pärnus. Ühtlasi soovime kutsehariduskeskuses pakutavaid õppekavu laiendada ja siduda enam kohaliku ettevõtluskeskkonna vajadustega.
Töölaual on lennuraja ning lennu- ja raudteejaama ehitamine, spordirajatised ja muud elukeskkonna olulised elemendid. Uue silla ehituse plaanidega tuleb edasi minna ja siduda ehitus riigieelarve toetusega.“

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, vastab linnapeakandidaat Kalev Kaljuste:
„Neid on kindlasti mitu: Kindlasti on tähtis juba kokkulepitud kiirete ühenduste lõpuni arendamine – Via Baltica, Rail Baltica ja lennujaam. Samas peame oluliseks Pärnus elavatele kergliiklejatele jalakäijate silla ehitust Decora juurest, kesklinna silla korrastamist, sõudmise õppe- ja treeningbaasi korrastamist Räämal, rahvusvahelise Läänemere kunstisadama ehitamist, Pärnu oma keskse laulukaare ehitust ja õpilaskodu rajamist Pärnu linnas.“

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, vastab EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp:
„Kolmas sild tuleb viivitamatult projekteerida ja ehitada.“

Valimisliit Meie Pärnu, vastab esinumber Krista Nõmm:
„Pärnusse on vaja kolmandat silda. Me planeerime lennujaama, paremkallas arendatakse välja, uue haldusterritooriumi raames Pärnu kui maakonnakeskuse roll suureneb – silla vajaduses ei ole võimalik kahelda.“

Valimisliit Pärnu Ühendab, vastab abilinnapea Rainer Aavik:
„Kõige suurem juba töös olev objekt on uus lasteaed koos kogu uut omavalitsust teenindava ujulaga Raja tänaval. Koostöös riigiga valmistame juba ette lennujaama uuendamist ning oma järge ootavad mitme kooli ja lasteaia uuendamine, tänavavalgustuse rekonstrueerimine ning üürimajade ehitamise programm.“

Valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond, vastab esindaja Liis Ellert:
„Pärnu vajab sisehalle, kus rahvas ka talviti käiks. Seepärast hakkame kõigepealt ehitama suurt klaastroopikumi – troopikasaart pooleldi meres, mis võimaldab aasta ringi meres ja basseinides ujuda ja liivarannal peesitada. Selline atraktsioon tõmbaks turiste kogu maailmast ning samas elavdaks oluliselt siseturismi. Ehituse rahastamine toimub osaliselt linna eelarvest, ent suurema osa kannab ühisrahastus, kuhu oleks kaasatud nii eraisikud kui ka ettevõtjad. Järgmine plaan on Baltikumi suurima AHHAA-tüüpi teaduskeskuse rajamine. Sellised turistimagnetid elavdaksid Pärnu elu ning annaksid aasta ringi tööd Pärnu restoranidele ja söögikohtadele, mis praegu vaevu üle talve elavad.“

-------------

Linnapeakandidaadid

Eesti Reformierakond
Toomas Kivimägi, kel on linna juhtimise kogemus meile kõige keerulisemal ajal aastatel 2009–2015. Lubab seda, mida teeb! Ei ole pelgalt kandidaat, vaid on valmis Pärnusse tagasi tulema, aga vaid siis, kui valija nii tahab!

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Andres Metsoja. Liitunud Kaisma vallavanem 2002–2008, Pärnumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees 2008–2010, Pärnu maavanem 2010–2015, riigikogu liige alates 2015.

Eesti Keskerakond
Kadri Simson

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Kalev Kaljuste, Pärnu maavanem

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Mart Helme

Valimisliit Meie Pärnu
Esinumber on Krista Nõmm. Ta on usaldusväärne, pika poliitilise kogemusega koostööaldis kandidaat, kes kindlasti suudab linnapea rolli väärikalt kanda.

Valimisliit Pärnu Ühendab
Tänane linnapea Romek Kosenkranius, kes on ellu viinud hulga uusi algatusi ning tõestanud ennast võimeka linnajuhina. Tema jätkamist linnapeana toetasid esimesel linnapeade debatil nii Toomas Kivimägi kui ka Mart Helme.

Valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond
Tarmo Kask. Tema elulookirjeldus: „Olen sündinud Pärnus, kus käisin peaaegu kogu oma koolitee, lõpetades ka gümnaasiumi. Peale seda lahkusin Pärnust Tallinna, kus asusin õppima tollasesse Tallinna pedagoogikaülikooli ning töötama õpetaja ja treenerina. Praegu tegutsen Tallinnas ja Harjumaal ettevõtjana ehitussektoris ning vaatan oma vana kodulinna kõrvalt. Proovisin mõned aastad tagasi koos perega Pärnus uuesti kanda kinnitada, kuid linna pakutavad lastehoiuteenused ja muud tingimused ning hääbuv majandus olid põhjused, miks pöördusin tagasi Põhja-Eestisse.“
„Pärnumaal üldisemalt on palju rohkem probleeme kui linnas. Näiteks Koonga vallas on üks ilus talu müügis, ent keegi ei taha seda osta, kuna lähim gümnaasium on Pärnus, mis asub üle 50 km eemal. Külas, kus varem elas mitusada inimest, on nüüd elanikke kaks... Eestimaa sureb ja see on põhjus, miks olen astunud poliitikasse.“

7 kommentaari

P
penskar Uudu  /   19:59, 14. sept 2017
mõni neist võiks luua kätte võtta ja linna ka koristada, tänavad-kõnniteed lagunevad, lobudikke kesklinn täis ja keegi ei näe ...
A
aga  /   23:28, 14. sept 2017
see V,E.E.Kond oma utoopilise troopikumiga on ikka tase
tehku kõigepealt korralik avalik mahukas saun-pesemisasutus linna ,ülejõe sauga kanti,linnavalitsemis piirid nihutati ju audru -sauga suunas coopi kanti
H
Helle  /   07:29, 18. sept 2017
EKRE Pärnu valimisplatvormis on eraldi peatükk tänavate pesemisest ja paremast puhastamisest. Eriti kõrghooajal ja nädalavahetustel on linn räpane ja prahti täis, mida siis varahommikul püüab paar harja ja kühvliga pensionäri korda teha. 21. sajandil ja kuurortlinna mainesse on suuremat puhtuse ja korra süsteemi vaja.
K
Karu  /   00:16, 24. sept 2017
Liis Ellert ei ole väga intelligentne inimene. Tema suust ei saanudki targemat mõtet oodata. :D
esiteks  /   15:50, 25. sept 2017
vaja valida ekre poolt
T
Tõsijutt  /   17:14, 25. sept 2017
Rongiühendus peab säilima vähemalt praegusel kujul. Mis jutt see on, et likvideerime ja hakkame inimesi vedama bussidega. See pole enam Euroopa mõistes linn, kuhu rongid ei sõida. Ei maksa enne lõhkuda ega likvideerida, kui uus valmis on ? Kas tulebki, vaadates seda, et on juba 5 ? aastat tegutsetud ja hulk miljoneid raisatud, aga tulemusi vähe. Pealegi salastatakse ja varjatakse rahva eest. Mitmed asjatundjad on kirjutanud ja rääkinud sellest, inimesed näevad ju, mis toimub? Rongiühendus Tallinaga peab säilima.
R
Raivo Orgusaar  /   23:06, 25. sept 2017
Paistab, et paljud pole aru saanud ega omagi aimu, mis on rahva rahastusel ehitamine. Tasuks mitte end häbistada ja enne uurida, siis hakata püstitama avalikku küsimust, kust raha on tulemas.

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias