AS SL Õhtulehe veebikeskkonnas ja paberkandjal avaldatud materjalide kasutamine

Õhtulehes, Linnalehes, nende mobiiliväljaannetes ja lisades ning portaalides www.ohtuleht.ee, www.linnaleht.ee ja www.naisele.ee avaldatud teoste varalised õigused kuuluvad AS SL Õhtulehele, kui ei ole märgitud teisiti.

Ajakirjandusliku materjali reprodutseerimise soovi korral palun saata ettepanek lepingu sõlmimiseks aadressil vaino.koorberg@ohtuleht.ee. Seejärel esitab AS SL Õhtuleht tingimused, millega lubab ajakirjanduslikku materjali reprodutseerida.

Reprodutseerimine e. otsene või kaudne ajakirjandusliku materjali või selle osa kopeerimine ilma AS SL Õhtulehe kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Ilma nõusolekuta reprodutseerimise eest on AS SL Õhtuleht juhatus kehtestanud leppetrahvi, mille suurus on 200 € juhtumi kohta.

Artiklit võib tasuta refereerida motiveeritud mahus ehk 1 lause ulatuses vastavalt EALLi kehtestatud artiklite refereerimise hea tava leppele http://www.eall.ee/lepped/refereerimise_hea_tava.html, välja arvatud juhul, kui refereerijal on sõlmitud AS SL Õhtulehega teistsuguseid tingimusi sätestav leping.

AS SL Õhtulehe materjalide kasutamisel tuleb kinni pidada järgmistest originaalmaterjalile viitamise tingimustest: pealkirja all enne teksti algust tuleb lisada tekst "Allikas: Linnaleht" ja kohe teksti järele tuleb paigutada viide Linnalehe originaalloole järgmises sõnastuses: "Vaata artikli täisteksti Linnalehe veebilehel". Viite värv peab erinema refereeringu põhiteksti värvist ning seda klikkides peab avanema Linnalehe artikkel, mida kasutati. Viitamise tingimustest mitte kinni pidamise eest on AS SL Õhtuleht juhatus kehtestanud lepptrahvi, mille suurus on 200 € juhtumi kohta.

Juhul kui materjale on reprodutseeritud või refereeringu ja tsitaadi maht ületab motiveeritud mahtu, tekib AS SL Õhtulehel õigus tasule kogu kasutatud artikli mahu eest järgmise hinnakirja alusel:

Artikli maht Tasu
Kuni 4000 tähemärki 130 €
Üle 4000 tähemärgi 260 €
Paberlehe esikaane põhilugu 640 €

Hindadele lisandub käibemaks. AS SL Õhtulehel on õigus muuta ühepoolselt hinnakirja ja tingimusi igal ajal.

Kommenteerimine AS SL Õhtulehe veebikeskkondades

Kommentaar on igasugune arvamus, teade või muu informatsioon, mida avaldatakse AS SL Õhtulehe veebikeskkondade vahendusel või sellega seonduvalt. Kommenteerija on nimetatud info sisestaja. AS SL Õhtuleht ei vastuta kommentaaride sisu eest.

Õhtulehe õigused

AS SL Õhtulehel on õigus eemaldada seadustele, headele tavadele ja moraalinormidele mittevastavad kommentaarid. AS SL Õhtulehel on õigus pidevalt heade kommenteerimistavade vastu eksivate kommentaatorite IP aadressid blokeerida.

Kommenteerija annab AS SL Õhtulehe veebikeskkonda informatsiooni sisestamisel lehele tasuta ja piiramatult üle oma kommentaari või arvamuse autori varalised õigused.

AS SL Õhtulehe kohustused

AS SL Õhtuleht tagab kommentaaride sisestaja isikuandmete kaitse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Kommenteerija vastutus

Vastutust kommentaaride sisu eest kannab kommenteerija. Kommentaari kirjutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel EV Põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti järgima head tava ja moraalinorme. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Õiguskorrale mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Kommentaariteksti vormistamine

Kommentaari pikkus koos pealkirjaga võib olla kuni 2000 märki. Lubatud HTML: <b> <a> <br>

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias